به سامانه علم سنجی اساتید

خوش آمدید

اساتید را به راحتی جستجو کرده و به اطلاعات مورد نیاز خود دست‌یابید

ردیفنام واحدرشته تحصیلیرتبه علمیمقالات استنادات خوداستنادیH-Index G-Index استناد بازای مقاله
1محمد علی پورواحد خلخالدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار133730.02913۲۸/۶۹
2مریم فرهادی کوشکیواحد مبارکهدکترای تخصصی / اقتصاداستادیار126840.0141257
3مسعود فولادی چقادریواحد شاهین شهردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار96830.0149۷۵/۸۸
4مهدی صفری گرایلیواحد بندرگزدکترای تخصصی / حسابداریدانشیار16640.03474
5بابک جمشیدی نویدواحد کرمانشاهدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار1069037۰
6سیدحسین نسل موسویواحد قائمشهردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار627035۰
7ابوالفضل امان اله نژادکلخورانواحد ورامیندکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار4190.134۰
8فاطمه صرافواحد تهران جنوبدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار637025۰
9رویا دارابیواحد تهران جنوبدکترای تخصصی / حسابداریدانشیار1714023۰/۸۲
10علیرضا رعیتی شوازیواحد یزددکترای تخصصی / مدیریت مالیمربی213022۰
11مهناز ربیعیواحد تهران جنوبدکترای تخصصی / اقتصاداستادیار1012023۰
12مهدی ساریخانیواحد صفاشهردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار3120234
13عبداله محمودیواحد مهاباددکترای تخصصی / اقتصاداستادیار610023۰
14فرزانه حیدرپورواحد تهران مرکزیدکترای تخصصی / حسابداریدانشیار310023۰
15علی خوزینواحد علی آباد کتولدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار89022۰
16وحیدرضا میرابیواحد تهران مرکزیدکترای تخصصی / حسابداریدانشیار69022۰
17مجید داداشی نسبواحد خدابندهدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار38022۰
18مجید اشرفیواحد علی آباد کتولدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار35022۰
19محمدهادی زهدیواحد زاهدشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی474010۱۸/۵
20سیدمظفر میربرگ کارواحد رشتدکترای تخصصی / اقتصاداستادیار358013۱۹/۳۳
21محمد اسلانیواحد تویسرکاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار24601223
22سیدجواد ابراهیمیانواحد نوردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار11801118
23فرزاد کشاورزواحد بندر گناوهفوق لیسانس / حسابداریمربی11201112
24علیرضا هیرادواحد خاشدکترای تخصصی / حسابداریمربی190119
25علی اکبر رمضانیواحد قائمشهردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار480122
26علیرضا جرجرزادهواحد اهوازدکترای تخصصی / اقتصاداستادیار280124
27هادی سعیدیواحد شیرواندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار470.1412۰
28امیرحسین تائبی نقندریواحد کرماندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار260123
29المیرا امسیاواحد دامغاندکترای تخصصی / اقتصاداستادیار330111
30نجمه توکلی زانیانیواحد شهرکردفوق لیسانس / حسابداریمربی23011۰
31آرش قربانیواحد بجنورددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار130113
32مهدی آقابیگیواحد ملکاندکترای تخصصی / مالیمربی130113
33محمدرضا پورعلی‌لاکلایهواحد چالوسدکترای تخصصی / حسابداریدانشیار52011۰/۴
34میثم عرب زادهواحد کاشاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار220111
35نادر رضائیواحد بنابدکترای تخصصی / مالیاستادیار220111
36بهزاد لطیفیانمرکز مهران(ایلام)دکترای تخصصی / حسابداریاستادیار220111
37رویا آل عمرانواحد تبریزدکترای تخصصی / اقتصاددانشیار31111۰/۳۳
38عسگر پاک مرامواحد بنابدکترای تخصصی / حسابداریدانشیار21011۰/۵
39حمیدرضا عزیزی بالا بیگلوواحد اردبیلدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار110111
40رسول عبدیواحد بنابدکترای تخصصی / مالیاستادیار110111
41سعید علی احمدیاصفهان(خوراسگان)دکترای تخصصی / حسابداریاستادیار30000
42حجت الله سالاریواحد بندرعباسدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار30000
43میرفیض فلاحواحد تهران مرکزیدکترای تخصصی / مدیریت مالیدانشیار20000
44محسن ترکزادهواحد دیلمدکترای تخصصی / حسابداریمربی20000
45سعید مرادپورواحد بندرعباسدکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار20000
46عبدالرضا محسنیواحد بوشهردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار10000
47مصطفی قنبری قلعه رودخانیواحد فومن و شفتدکترای تخصصی / حسابداریمربی10000
48کامران سرهنگیواحد ارومیهدکترای تخصصی / مدیریت مالیمربی10000
49حمیدرضا حبیبیواحد یادگار امام (ره)دکترای تخصصی / حسابداریاستادیار00010
50مجید بخشیواحد آملدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار00020
51صدیقه عزیزیواحد بافتدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار00050
52علی نمازیانواحد رفسنجاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار00010
53عادل شاه ولی زادهواحد اردبیلدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
54عباسعلی پورآقاجانواحد قائمشهردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
55علیرضا اقبالی عموقینآموزشکده سما اردبیلفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
56رحمت اله آزادواحد بابلدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
57نرگس نجم الدینیواحد کهنوجفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
58مرضیه پورساعدیآموزشکده سما اهوازفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
59اکبر کریم زاده روشتیواحد هشترودفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
60سبحان عبدالرضاییواحد دره شهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
61یداله رجائیواحد زنجاندکترای تخصصی / اقتصاددانشیار0000
62میثم فروغی ابریواحد مبارکهدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
63رسول حیدریواحد رباط کریمفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
64مهدی خلیل پورواحد نوردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
65سیدرسول معصومیواحد جویباردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
66سمیه موردوئیواحد رودانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
67محمدرضا روانشادواحد لارستاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
68سمیرا رحیمیمرکز هرمز (قشم)دکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
69بهرام برزگرواحد بوشهردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
70آرزو ترابی مقدمواحد ایرانشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
71مهرداد ولی پورواحد نکافوق لیسانس / حسابداریمربی0000
72افشین آرمینواحد بندرعباسدکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
73کیوان اکبرپورواحد نکافوق لیسانس / حسابداریمربی0000
74مصطفی حکمی زنجانیواحد زنجانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
75عبدالحسین رضوانیواحد پارس آباد مغانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
76داود همتیواحد رودهنفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
77مرضیه ابراهیمی شقاقیواحد شهریاردکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار0000
78رضا محمدیواحد ورامیندکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
79مهدی آقابیک زاده نائینیاصفهان(خوراسگان)دکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
80جعفر جولاواحد تهران شمالدکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار0000
81جواد بابائی خلیلیواحد بندرگزدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
82جواد صادقی پناهواحد گنبدکاووس و پردیس مینودشتدکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
83حمید مریدی پورواحد اندیمشکفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
84فاطمه میرواحد ایذهدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
85آذر مسلمیواحد خمیندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
86کریم رضوانی رازواحد آبادانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
87فاطمه سهیلی فرواحد دزفولفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
88غلامرضا عسکرزاده درهواحد یزددکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار0000
89آرزو جباری خوزانیواحد بین المللی خرمشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
90اعظم رضائیان جویباریواحد قائمشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
91اعظم شکری چشمه سبزیواحد کرجدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
92قنبرعلی یزدانیواحد قائمشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
93سعید شاهرخی ساردوواحد جیرفتفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
94ناصر مست چمنواحد هریسدکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
95نعمت رستمی مازوئیواحد چالوسدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
96مهدی پرورشواحد رودانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
97محمدحسن حدادیواحد جلفادکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار0000
98عمران بامریواحد ایرانشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
99سیدنیما ولی نیاواحد قشمفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
100رحیم بنابی قدیمواحد هشتروددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
101سعید علیپورواحد اردبیلدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار00000
102علی اکبر فرزین فرواحد کاشاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
103کیهان آزادی هیرواحد رشتدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
104فرهاد کریمی پورواحد چابهارفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
105محمدرضا عباسی استمالواحد ورزقاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
106اباذر علائی بخشواحد قائمشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
107حمیدرضا غلام نیا روشنواحد بابلدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
108اسمعیل شکیب شیرانواحد سرابفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
109مهدی رضائیواحد اردکاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
110وحید خادمیواحد باغملکفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
111هیلدا شمس الدینیواحد بمفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
112زهرا هنرمندیواحد تهران غربدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
113کیا ذبیحی شیخ رجهمرکز محمودآباد(نور)فوق لیسانس / حسابداریمربی0000
114افشین نخبه فلاحواحد پرنددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
115حسین مختاریواحد زنجانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
116راضیه رحیمیمرکز شیروان چرداول (ایلام)فوق لیسانس / حسابداریمربی0000
117حسن حیدری سلطان آبادیمرکز مهردشت (دهق)دکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
118مژگان صفاواحد قمدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
119وحدت آقاجانیواحد اردبیلدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
120مریم عجمواحد مریواندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
121محمد حیدریواحد هیدجدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
122حمید فردافشاریواحد دهاقانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
123امیر شمس کلوخیواحد تربت جامدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
124محمدعلی ساریواحد مشهددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
125مسعود شاهمرادیواحد بیجاردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
126صمد ایازیواحد علی آباد کتولدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
127محمد طاهری روزبهانیواحد بروجرددکترای تخصصی / مدیریت مالیمربی0000
128امین صفرنژادبروجنیواحد بروجنفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
129حجت محمدیواحد زرندیهدکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
130راحله همایونی رادواحد هشتگرددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار
131غلامعباس تقیان دشت بزرگواحد مسجدسلیمانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
132یاسر عباس ابادیواحد کنگاورفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
133رحمان دوستیانواحد خرم آباددکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار0000
134جمادوردی گرگانلی دوجیواحد علی آباد کتولدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
135وحیده طبیبی رادواحد ساوهدکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
136محسن عیشی راوندیواحد نراقفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
137کامران محمدیمرکز روانسر (کرمانشاه)فوق لیسانس / حسابداریمربی0000
138مرضیه آقاییواحد بروجردفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
139ناصر اقبالی فرواحد یاسوجدکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
140حمیدرضا جعفری دهکردیواحد شهرکرددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
141آرش نادریانواحد علی آباد کتولدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
142علی کیامهرواحد خرم آباددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
143بهرام همتیواحد کرجدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار
144ابراهیم نویدی عباس پورواحد مرنددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
145رضا صیدخانیواحد ایلامدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
146سردار اسمعیل زادهواحد ابهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
147فرزاد کریمیواحد مبارکهدکترای تخصصی / اقتصاددانشیار0000
148رامین جعفری علمداریواحد زنجانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
149هاتف ملازاده جبدرقیواحد مشکین شهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
150ناهید مالکی نیاواحد بیله سوار مغانفوق لیسانس / مدیریت مالیمربی0
151محمد پاشایی فشتالیمرکز سیاهکل (لاهیجان)فوق لیسانس / حسابداریمربی0000
152احسان کمالیواحد نجف آباددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
153سعید مشایخی فردواحد فیروزکوهفوق لیسانس / حسابداریاستادیار0000
154حسین محسنیواحد تهران غربدکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار0000
155زهرا حسینی زاده هراتمرکز خاتم (یزد)دکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
156طاهر قیصریواحد رامهرمزفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
157رضا رستمی نیاواحد شوشتردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
158طاهر اسکندرلیواحد گنبدکاووس و پردیس مینودشتدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
159مریم نادری پورواحد سیرجانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
160اصغر اسدیان اوغانیواحد سرابدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
161خدیجه اسلامیواحد بندرگزدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
162نازی محمدزاده اصلواحد تهران مرکزیدکترای تخصصی / اقتصاداستادیار0000
163علی جعفریواحد بنابدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
164ایمان داداشیواحد بابلدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
165رحمان موثق کولانکوهواحد کلیبرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
166سیدمهدی رضوی اول خسروشاهیواحد اسکوفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
167یعقوب اقدم مزرعهواحد صوفیاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
168شکوفه نکوئی زادهواحد فیروزآباددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
169فاطمه قاسمی بشلیواحد قائمشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
170رضا غلامی جمکرانیواحد قمدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
171خدیجه خدابخشی پاریجانواحد تهران غربدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
172بهنام سام دلیریواحد نوشهردکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
173حامد آرادواحد لاهیجاندکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
174حمیدرضا شماخیواحد اسلام شهردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
175عباس رمضان زاده زیدیواحد نکافوق لیسانس / حسابداریاستادیار0000
176یوسف طالبیواحد بندر انزلیدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
177ناهید مهدیزادهواحد یادگار امام (ره)فوق لیسانس / حسابداریمربی0000
178آزاده مهرانیواحد نوشهردکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار0000
179منا علی اکبریواحد نوشهردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
180رضا تقویواحد جویباردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
181مرجان عارفانیواحد تنکابنفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
182محمدمهدی حمیدی زادهواحد قزوینفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
183حجت اله آتشی گلستانیواحد سبزواردکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
184فرهاد دهدارواحد شاهروددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
185حبیب امیربیکی لنگرودیواحد قزویندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
186منیر جفایی رهنیواحد گناباددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
187جواد فروزندهواحد دولت آباددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
188امیرمحسن رستگارواحد آشتیانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
189مسعود افضلیان مندواحد نیشابورفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
190محمدرضا عبدلیواحد شاهروددکترای تخصصی / حسابداریدانشیار0000
191داریوش جاویدواحد بروجرددکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
192نقی فاضلیواحد سمناندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
193نوشین احمدیواحد دولت آباددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
194زاهدین عزیزپورواحد دورودفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
195مهدی فرقانیواحد نیشابورفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
196علیرضا صنعتی آراستهواحد همدانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
197عادل هاشم پورواحد آبادانفوق لیسانس / حسابداریمربی
198محمدرضا حسینی معصومواحد بجنورددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
199راهبه برومندواحد گنبدکاووس و پردیس مینودشتدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
200مرجان دامن کشیدهواحد تهران مرکزیدکترای تخصصی / اقتصاداستادیار0000
201حسن پورمختاراندریانواحد بستان آبادفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
202معصومه دشتی نژادواحد بین المللی خرمشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
203سعیده سرکمریانواحد باغملکفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
204سودابه محمودیانمرکز خاتم (یزد)فوق لیسانس / حسابداریمربی0000
205کاوه آذین فرواحد بابلدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار00000
206زهره زیودارواحد دولت آباددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
207ریحانه عنایتی طائبیواحد مشهددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
208اردلان رجبیواحد سنندجفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
209هاجر معظمی ن‍ژادواحد مرودشتفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
210سمیه ثقفیواحد چابهارفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
211علیرضا نصیرپورواحد ورزقانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
212مرتضی حشمتیواحد اسکوفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
213لیلا کنگریواحد ایلخچیفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
214عشرت نظام پورواحد جاسکدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
215وحید قلی پورواحد لارستاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
216ساسان بابائیواحد تهران مرکزیدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
217سعید عبدیواحد فومن و شفتفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
218ملیحه علی فریواحد تهران غربدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
219کاظم هارونکلائیواحد فیروزکوهدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
220آیت بلالیمرکز سیاهکل (لاهیجان)فوق لیسانس / حسابداریاستادیار0000
221محمد جوزبرکندواحد رودسر و املشدکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
222پیام خدایی اسمعیل کندیواحد شاهین دژدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
223عبدالرحیم کامرانزاده اضمارهواحد گرمیفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
224جواد قدیم پورواحد اردبیلدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
225فریده فرجیواحد زرین دشتفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
226سعید ناظریانواحد نوشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
227مهران حسین افشاریواحد بوشهردکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
228روح اله بهارلوواحد نی ریزدکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
229مولود پلهواحد مهابادفوق لیسانس / حسابداریاستادیار0000
230محمدرضا شهرکیواحد آزاد شهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
231محمدمهدی عباسیان فریدونیواحد قائمشهردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
232فرزانه پورمهدی بروجنیواحد بروجنفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
233منصور حیدریواحد ماهشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
234احمد احمدیواحد بیرجنددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
235حسین هاشم نژادواحد ایذهفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
236رسول نادری دهنویواحد بردسیرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
237اسماعیل ابراهیمیواحد هشتگردفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
238مهدی مقدمواحد بنابدکترای تخصصی / اقتصاداستادیار0000
239افشین شالچیواحد مرنددکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
240لیلا اسدیواحد بهبهاندکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
241آزاده پاریابیواحد شادگانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
242وحید محمودیواحد قزویندکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
243امیر رحیمی آشتیانیواحد آشتیاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
244جهانگیر سعدیواحد کرجفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
245نجمه روزبخشواحد گرگانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
246محمد اوسطیواحد زرندیهفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
247سیدمجید کوچکیواحد خرم آباددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
248پیمان اکبریمرکز سنقرکلیائی(کرمانشاه)فوق لیسانس / حسابداریمربی0000
249امیر یلفانیواحد سمناندکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
250رضا ستودهمرکز نیک شهر(ایرانشهر)دکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
251زینت مهرساواحد زنجانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
252رسول یاریواحد میاندوآبفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
253علی خدابخشیواحد دهاقانفوق لیسانس / حسابداریمربی
254محمد محمودیواحد فیروزکوهدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
255مهسا فراهانی فردواحد شهرقدسفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
256حدیثه درویشواحد ملارددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
257سعید باصریواحد کاشانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
258اصغر کرمیواحد اسلام شهردکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
259محمد مهریواحد قروهدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
260حسین عسگری آلوجواحد بیله سوار مغاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
261محسن رحیمی دستجردیاصفهان(خوراسگان)دکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
262افسانه سروش یاراصفهان(خوراسگان)دکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
263امید فرهادتوسکیواحد خرم آباددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
264سیدپوریا میربزرگیواحد فراهاندکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
265محمدرضا خدابخشیان نائینیمرکز زواره(خوراسگان)فوق لیسانس / حسابداریمربی0000
266حمیدرضا بزاززاده تربتیواحد نیشابوردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
267حسین آریائی نژادواحد گرگانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
268نادر خدریواحد آباداندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
269لیلا صفدریانواحد مبارکهدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
270سیدهادی هاشمی سلیمانیواحد قائمشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
271داود روحی شاهعلی بیگلوواحد میانهفوق لیسانس / حسابداریاستادیار0000
272آرش درخشان مهرواحد ممقاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
273اسماعیل علی نیاواحد قائمشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
274بهمن عبدی گلزارواحد اسکودکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
275نیما ناصرزادهواحد ایلخچیفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
276ابراهیم ابراهیم تباربوراواحد بابلدکترای تخصصی / حسابداریدانشیار0000
277مهرداد گلیجانیواحد تنکابندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
278فرزین اربابیواحد تهران مرکزیدکترای تخصصی / اقتصاداستادیار0000
279علی تقوی مقدمواحد بجنورددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
280محمد قربانیانواحد آزاد شهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
281شکوفه اعتبارواحد کرجدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
282محمدرضا رازدارواحد قائناتدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
283زینب رضائیمرکز شوش (شوشتر)دکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
284سیدحسین حسینیواحد کرجدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار
285علیرضا رحیم زادهواحد سرابفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
286علی سبحانیواحد اراکفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
287پروین صدریواحد ساوهدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
288سجاد عبدی پورواحد رباط کریمفوق لیسانس / حسابداریمربی
289مهدی پناهیواحد ورامینفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
290مجید داوودی نصرواحد اراکدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
291علی لعل بارواحد اراکدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
292سیدیوسف احدی سرکانیواحد فیروزکوهدکترای تخصصی / حسابداریدانشیار0000
293حسین اسلامی مفیدآبادیواحد شهریاردکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار0000
294سمیرا زارعیواحد تهران غربدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
295عباس اللهیاریواحد لامرددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
296محمد توکلیواحد لارستاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
297فاطمه مریدیواحد بندرعباسفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
298حسن صادق پورواحد رشتفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
299اکرم تفتیانواحد یزددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
300عباس علوی رادواحد ابرکوهدکترای تخصصی / اقتصاددانشیار0000
301اکرم مبارکیواحد ماهشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
302سجاد شرعیاتیمرکز خنداب (اراک)فوق لیسانس / حسابداری0000
303سمیه نجفیواحد ایذهفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
304مریم گواراواحد کرجدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
305مرجان شاه علیواحد دامغاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
306جلال سیف الدینیواحد اسلام شهردکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار0000
307نوروز نوراله زادهواحد تهران جنوبدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
308مهرداد صالحیواحد نورآبادممسنیدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
309مجتبی ملکی چوبریواحد لاهیجاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
310صالح شهابیواحد لامردفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
311روح اله نوذریواحد صفاشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
312سیدمحمد هاشمی نژادواحد پزشکی تهراندکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار0000
313اسماعیل اقدامیواحد لاهیجاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار
314مرتضی باوقارواحد بندرعباسدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
315حسین کامرانیواحد بندرعباسدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
316خسرو مرادی شهدادیواحد قشمدکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار0000
317موسی واحدپورواحد آستارافوق لیسانس / حسابداریمربی0000
318جواد رمضانیواحد نوردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
319زهرا طهمورثیواحد بیضاءفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
320دنیا احدیان پورپروینواحد تهران غربدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
321خدیجه ابراهیمی کهریزسنگیواحد نجف آباددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
322خالد شیخیواحد میاندوآبفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
323مریم اکبریان فردواحد صومعه سرادکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
324طاهره مصلی نژادواحد بیضاءدکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
325زهرا سادات حسینیواحد یاسوجفوق لیسانس / حسابداریاستادیار0000
326راضیه بحرانیواحد آبادانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
327هاشم ولی پورواحد فیروزآباددکترای تخصصی / حسابداریدانشیار0000
328عباس معمارنژادواحد علوم و تحقیقاتدکترای تخصصی / اقتصاداستادیار0000
329عباسعلی حق پرستواحد زاهداندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
330مسعود احمدی منصورآبادواحد ممقاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
331وحید شکری حبشیواحد صوفیانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
332اسکندر جعفریواحد قائمشهردکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
333سعید انورخطیبیواحد ایلخچیدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
334جمشید پیک فلکواحد تهران غربدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
335سیده عاطفه حسینیواحد فیروزکوهدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
336فرهاد صفی خانیواحد رودهنفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
337محمد حسین زادهواحد قشمفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
338علیرضا مدانلوجویباریواحد بهشهردکترای تخصصی / مدیریت مالیمربی0000
339علی ذبیحیواحد ساریدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
340محمدرضا طهماسبیواحد کلیبرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
341علی اکبر نونهال نهرواحد بستان آباددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
342امین الله توسلیواحد زابلفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
343محمد پورکریمواحد هریسدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
344ثمین خوشنودواحد بندرعباسفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
345ابوطالب رسولیواحد مینابفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
346سعید شیپوریانواحد آذرشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
347ذبیح اله خانی معصوم آبادیواحد فسادکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
348محمدرضا طهماسبیانواحد ابهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
349احمد آرین تبارواحد مشهدفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
350محمود تورچیواحد مشهددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
351زهرا خسرویواحد شهرقدسفوق لیسانس / حسابداریمربی00000
352شعیب عباسیواحد مریواندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
353سعید لازمی چلکواحد گرمیفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
354محمدحسین کمالیواحد کهنوجفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
355محمدحسن خراسانی پاریزیواحد سیرجانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
356نیما اصانلوآموزشکده سما رشتفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
357محمد میردریکوندیواحد خرم آبادفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
358مصطفی نورالدینواحد مهدی شهردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
359عبداله حسین زادهواحد مشهددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
360فاطمه نوریواحد تویسرکانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
361جواد حسینیواحد هادی شهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
362جعفر نهری اقدم قلعه جوقیواحد سرابفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
363محسن زاینده رودیواحد کرماندکترای تخصصی / اقتصاددانشیار0000
364سیدمحمدحسن هاشمی کوچکسرائیواحد قائمشهردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
365عباس شیبانی تذرجیواحد سیرجاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
366مرتضی حاجی عباسیواحد تنکابنفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
367نصراله آموزشواحد گچسارانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
368اسماعیل عنایتیواحد قائمشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
369بهرام فرازمندواحد قائمشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
370مینا ابوسعیدیواحد کرماندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
371مریم بخارائیان خراسانیواحد علی آباد کتولدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
372مهدی نیک جوواحد صحنهفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
373نجمه رستگاریواحد زرقانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
374سیدکیوان خاتمیواحد تهران غربفوق لیسانس / مدیریت مالیمربی0000
375سیدجلال احمدیواحد اسلام شهردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
376مهدی مومنی طاهریواحد اسلام شهرفوق لیسانس / حسابداریاستادیار0000
377صغری براری نوکاشتیواحد رشتدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
378کبیر صابرمبصرواحد فومن و شفتدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
379حسین رادکفترودیواحد رودباردکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار0000
380مهدی ذوالفقاریواحد صومعه سرادکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
381محمدرضا محمدی رمضانیواحد هیدجفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
382فرزین رضاییواحد قزویندکترای تخصصی / حسابداریدانشیار0000
383جلیل خاکسارته خیابانیواحد مشهدفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
384قدرت الله نیک زادچالشتریواحد مبارکهدکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
385رضا خسرویواحد فارسانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
386جواد معصومیواحد سبزواردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
387خاطره کارگرپورواحد آباداندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
388عبدالرضا شاکریواحد تهران غربفوق لیسانس / مدیریت مالیاستادیار0000
389محمدرضا محققیواحد کاشانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
390علی شیر طاهریواحد لارستاندکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
391چنگیز سلمانیواحد میانهفوق لیسانس / حسابداریاستادیار0000
392قادر باباییواحد آذرشهردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
393محمد کسیانیواحد خویفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
394فاطمه داروغه حضرتیواحد داریوندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
395علی خردمندواحد زاهدشهردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
396مصطفی اعتمادی جوریابیواحد بندر انزلیفوق لیسانس / حسابداریاستادیار0000
397حسنا قهرمانی صغیرواحد رشتفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
398محمدابراهیم حسن خانیواحد ابهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
399جلال اسپوکهواحد مهابادفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
400حمیده کشاورزمرکز قیروکارزین(فیروزآباد)فوق لیسانس / حسابداریمربی0000
401صدیقه پیکرنگارقلعه رودخانیمرکز لشت نشاء (رشت)فوق لیسانس / حسابداریاستادیار0000
402محمود صمدیواحد تنکابندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
403رضا فلاحواحد چالوسدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
404سمیه نعیمیواحد سراواندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
405کاظم جاویدیواحد اسکودکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
406مسعود غلام زاده لداریواحد علوم و تحقیقاتدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
407مصطفی قاسمیواحد بوشهردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
408عبدالغفور محمدزادهواحد سراواندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
409حمید رستمی جازواحد بندرعباسدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
410یعقوب پورکریممرکز خسروشهر (تبریز)دکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
411مهدی مهراندیشواحد زابلفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
412رحمان مهدویواحد سوادکوهفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
413حمید عباسخانیواحد ممقانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
414رضیه علیخانی کشککواحد چالوسدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
415ذکوان ایمانیواحد بندرعباسفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
416زهرا پورزمانیواحد تهران مرکزیدکترای تخصصی / حسابداریاستاد0000
417صابر اکبریانواحد ملکاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
418علی جعفریواحد قائمشهردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
419یوسف تقی پوریانی گیلانیواحد چالوسدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
420مهدی مران جوریواحد چالوسدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار
421رامین حاجی جباریواحد عجب شیرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
422طاهره عزیززادهواحد ایلخچیفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
423فرهاد ثوابی اصل سبزوارواحد کرجدکترای تخصصی / اقتصاداستادیار0000
424نسیم شاه مرادیواحد یزددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
425عبدالله نوریمرکز روانسر (کرمانشاه)دکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
426علی پورطبرستانیواحد هشتگرددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
427مینا شیخی گرجانآموزشکده سما اردبیلدکترای حرفه ای / حسابداریاستادیار0000
428کریم قالمقواحد گنبدکاووس و پردیس مینودشتدکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار0000
429مهران غلامیواحد اندیمشکدکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
430نصیبه شفاخیبریمرکز جاجرم(بجنورد)فوق لیسانس / حسابداریمربی
431مریم نورائیمرکز سنقرکلیائی(کرمانشاه)دکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
432نصراله تختائیواحد دزفولدکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
433رسول کرمیواحد آباداندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
434علی خامکیواحد علی آباد کتولدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
435داود خلیلیواحد خمینفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
436قاسم قاسمیواحد سبزوارفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
437زهرا یوسفی امینواحد فیروزکوهدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
438میرزا محمدیمرکز مهران(ایلام)فوق لیسانس / حسابداریمربی0000
439فرهاد امیریواحد گرمیدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
440فاطمه احمدیواحد ایلامدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
441حمید نجفلیواحد ابهردکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
442سیدمسعود ابراهیمیواحد هیدجفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
443محسن هاشمی گهرواحد شهرقدسدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
444امین عالی وندی دارانیواحد فریدنفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
445اعظم سرویواحد گلپایگاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
446هدی همتیواحد رودهندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
447فاطمه لطفعلیانواحد ملایرفوق لیسانس / حسابداریمربی
448امید محمودی خوشروواحد سنندجدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
449مهنام ملاییواحد مبارکهدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
450نعمت راستگوواحد زرندیهدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
451علی احتشامواحد ساوهفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
452محمود رحمانیواحد سنندجدکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار0000
453محمد مشهدیزادهواحد مبارکهدکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار0000
454امیرحسین مروجیواحد سبزوارفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
455اصغر اسدیواحد شهریاردکترای تخصصی / مالیاستادیار0000
456مهناز طاهریواحد بروجردفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
457سعید نصیریواحد اهوازدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
458امیر عسگریواحد تویسرکانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
459امین حیدریواحد دوروددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
460محمدمهدی شکوریواحد همداندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
461محسن حمیدیانواحد تهران جنوبدکترای تخصصی / حسابداریدانشیار0000
462زهرا هوشمندنقابیواحد اسلام شهردکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار0000
463بهزاد نیک کارواحد رامسردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
464معین زرعیانواحد آستانه اشرفیهدکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
465ماریام یوخنه القیانیواحد ارومیهدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
466عباس رضالوئیواحد رودباردکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
467محسن ارچین لیسارواحد رشتفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
468سیدمیلاد فتحی چوبهواحد صومعه سرافوق لیسانس / حسابداریمربی0000
469میلاد بیابانی کلورزیمرکز لشت نشاء (رشت)فوق لیسانس / حسابداریمربی0000
470زهره رئیسیواحد شیرازفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
471عفت لطفیواحد لامردفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
472آزیتا منتظریواحد رامسرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
473سلیل جعفریواحد گنبدکاووس و پردیس مینودشتدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
474علیرضا حسن ملکیواحد بندرگزدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
475رقیه طالبیواحد ساوهفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
476میثم واحدیانواحد بردسکندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار
477ابوالفضل نودهیواحد آزاد شهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
478حسین نبیئی بروجنیواحد فارسانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
479علی علیوندزمهریریواحد مهریزفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
480سیدمحمدرضا حسینیواحد علی آباد کتولدکترای تخصصی / اقتصاداستادیار0000
481امیرمسعود جهانیواحد خرم آباددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
482علیرضا غیاثوندواحد بروجرددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
483بهزاد قربانیواحد خدابندهدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
484زهرا معین فرواحد دیلمفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
485عبدالرضا اسعدیواحد نیشابوردکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار0000
486حسین شفیعیواحد سیرجاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار00030
487بهاره بنی طالبیواحد شهرکرددکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
488سیده مریم بابانژادباقریواحد بابلفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
489پیام مجتهدیواحد قائمشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
490جمال بحری ثالثواحد ارومیهدکترای تخصصی / حسابداریدانشیار0000
491عماد رضائیواحد ملایردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
492سمیرا هنربخشواحد زرین دشتدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
493صادق یوسف نژادواحد لاهیجانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
494اسماعیل پناهیواحد بندر گناوهفوق لیسانس / حسابداریمربی00020
495آرزو جلیلیواحد آملدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
496زینت انصاریواحد صفاشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
497شهلا ترکانیواحد شوشتردکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
498سینا خردیارواحد رشتدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
499کیومرث بیگلرواحد قزویندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
500ایوب احمدی موسی آبادواحد لاهیجاندکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار0000
501زینت انصاریواحد صفاشهرفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
502شهلا ترکانیواحد شوشتردکترای تخصصی / حسابداریمربی0000
503سینا خردیارواحد رشتدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
504کیومرث بیگلرواحد قزویندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
505ایوب احمدی موسی آبادواحد لاهیجاندکترای تخصصی / مدیریت مالیاستادیار0000
506علی بیاتواحد زنجاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
507مریم باقیواحد دهاقانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
508محمد حسنیواحد تهران شمالدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
509مرضیه مومنیواحد جویبارفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
510اسماعیل جمالیواحد گلپایگانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
511خسرو فغانی ماکرانیواحد سمناندکترای تخصصی / حسابداریدانشیار0000
512اله کرم صالحیواحد مسجدسلیماندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
513محمود بانیواحد دامغاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
514علی اکبر پورموسیمرکز محمودآباد(نور)فوق لیسانس / حسابداریمربی0000
515امیررضا رمضانیواحد میانهفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
516سیدرضا سیدنژادفهیمواحد لاهیجاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار00000
517ابوالفضل شهرآبادیواحد زنجاندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
518حسین جهانگیرنیاواحد قمدکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
519رحمان ساعدیاصفهان(خوراسگان)دکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
520احسان کرمانیواحد داریوندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
521مسلم طالب وندمرکز شوش (شوشتر)فوق لیسانس / مالیمربی0000
522جلال جسوراجیرلوواحد پارس آباد مغانفوق لیسانس / حسابداریمربی0000
523محمد کیامهرواحد داریوندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار00000
524هاشم کاویانی فردواحد داریوندکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
525سیدیحیی اسدالهیواحد ملایردکترای تخصصی / حسابداریاستادیار0000
526میثم دعائیواحد اسفرایندکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی - مدیریت مالیاستادیار000000
پیمایش به بالا