به سامانه هوشمند فیلتر مقالات

خوش آمدید


عنوان نشریهگروه علمیزیرگروهرتبه ارزیابی سال ۹۹صاحب امتیاززبان نشریهتوالی انتشارهزینه داوری (هزار تومان)هزینه پذیرش (هزار تومان)زمان پذیرش (روز)درصد پذیرشدانشگاه آزاد/وزارت علوم
Advances in Mathematical Finance and Applicationsعلوم انسانیمالیبدانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه اراکانگلیسیفصلنامه10030015537وزارت علوم
International Journal of Finance and Managerial Accountingعلوم انسانیمالیبانجمن علمی مهندسی مالی ایرانانگلیسیفصلنامه0012227وزارت علوم
Iranian Journal of Financeعلوم انسانیمالیبانجمن علمی مالی ایرانانگلیسیفصلنامه0017328وزارت علوم
بورس اوراق بهادارعلوم انسانیمالیبسازمان بورس و اوراق بهادارفارسیفصلنامه0022312وزارت علوم
تحقیقات مالی اسلامیعلوم انسانیمالیالفدانشگاه امام صادق (ع)فارسیدو فصلنامه0021318وزارت علوم
چشم انداز مدیریت مالیعلوم انسانیمالیبدانشگاه شهید بهشتیفارسیفصلنامه15025015423وزارت علوم
دانش سرمایه گذاریعلوم انسانیمالیانجمن علمی مهندسی مالی ایرانفارسیفصلنامه0012524وزارت علوم
دانش مالی تحلیل اوراق بهادارعلوم انسانیمالیدانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه فارسیفصلنامه20040011411وزارت علوم
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادارعلوم انسانیمالیدانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه فارسیفصلنامه006625وزارت علوم
Iranian Journal of Accounting, Auditing & Financeعلوم انسانیحسابداریبدانشگاه فردوسی مشهدانگلیسیفصلنامه0018048وزارت علوم
بررسی های حسابداری و حسابرسیعلوم انسانیحسابداریبدانشگاه تهرانفارسیفصلنامه002339وزارت علوم
پژوهش های تجربی حسابداریعلوم انسانیحسابداریالفدانشگاه الزهرا(س)فارسیفصلنامه15015026913وزارت علوم
پژوهش های حسابداری مالیعلوم انسانیحسابداریبدانشگاه اصفهانفارسیفصلنامه12027024818وزارت علوم
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسیعلوم انسانیحسابداریجدانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد تهران مرکزیفارسیفصلنامه1503507966وزارت علوم
پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالیعلوم انسانیحسابداریجسازمان حسابرسیفارسیدو فصلنامه0000وزارت علوم
پیشرفت های حسابداریعلوم انسانیحسابداریبدانشگاه شیرازفارسیدو فصلنامه5020026210وزارت علوم
تحقیقات حسابداری و حسابرسیعلوم انسانیحسابداریبانجمن علمی حسابداری ایرانفارسیفصلنامه0015035وزارت علوم
حسابداری ارزشی و رفتاریعلوم انسانیحسابداریالفدانشگاه خوارزمیفارسیدو فصلنامه040000وزارت علوم
حسابداری دولتیعلوم انسانیحسابداریبدانشگاه پیام نورفارسیدو فصلنامه020031420وزارت علوم
حسابداری مالیعلوم انسانیحسابداریبدانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه فارسیفصلنامه10040000وزارت علوم
حسابداری مدیریتعلوم انسانیحسابداریدانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه فارسیفصلنامه200200888وزارت علوم
حسابداری و منافع اجتماعیعلوم انسانیحسابداریالفدانشگاه الزهرا(س)فارسیفصلنامه15015029425وزارت علوم
دانش حسابداریعلوم انسانیحسابداریبدانشگاه شهید باهنر کرمانفارسیفصلنامه2001007011وزارت علوم
دانش حسابداری مالیعلوم انسانیحسابداریبدانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)فارسیفصلنامه0018012وزارت علوم
دانش حسابداری و حسابرسی مدیریتعلوم انسانیحسابداریبانجمن علمی حسابداری مدیریت ایرانفارسیفصلنامه0011922وزارت علوم
دانش حسابرسیعلوم انسانیحسابداریجدیوان محاسبات کشورفارسیفصلنامه003531وزارت علوم
مطالعات تجربی حسابداری مالیعلوم انسانیحسابداریبدانشگاه علامه طباطباییفارسیفصلنامه00014وزارت علوم
مطالعات حسابداری و حسابرسیعلوم انسانیحسابداریبانجمن علمی حسابداری ایرانفارسیفصلنامه0012040وزارت علوم
پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداریعلوم انسانیحسابداریدانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه فارسیفصلنامه005822دانشگاه آزاد
قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسیعلوم انسانیحسابداریدانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه فارسیفصلنامه0016918دانشگاه آزاد
مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسیعلوم انسانیحسابداریدانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه فارسیفصلنامه0016918دانشگاه آزاد
یشرفت های مالی و سرمایه گذاریعلوم انسانیحسابداریدانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه فارسیفصلنامه1503507626دانشگاه آزاد