به سامانه هوشمند فیلتر مقالات

خوش آمدید


عنوان نشریهگروه علمیزیرگروهرتبه ارزیابی سال ۹۹رتبه ارزیابی سال 1400صاحب امتیاززبان نشریهتوالی انتشارهزینه داوری (هزار تومان)هزینه پذیرش (هزار تومان)زمان پذیرش (روز)درصد پذیرشدانشگاه آزاد/وزارت علوم
Advances in Mathematical Finance and Applicationsعلوم انسانیمالیبالفدانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراکانگلیسیفصلنامه10030015038وزارت علوم
International Journal of Finance and Managerial Accountingعلوم انسانیمالیببانجمن علمی مهندسی مالی ایرانانگلیسیفصلنامه0012536وزارت علوم
Iranian Journal of Financeعلوم انسانیمالیببانجمن علمی مالی ایرانانگلیسیفصلنامه094019628وزارت علوم
تحقیقات مالیعلوم انسانیمالیبالفدانشکده مدیریت دانشگاه تهرانفارسیفصلنامه0020512وزارت علوم
بورس اوراق بهادارعلوم انسانیمالیبالفسازمان بورس و اوراق بهادارفارسیفصلنامه0022813وزارت علوم
تحقیقات مالی اسلامیعلوم انسانیمالیالفالفدانشگاه امام صادق (ع)فارسیدو فصلنامه0020818وزارت علوم
چشم انداز مدیریت مالیعلوم انسانیمالیببدانشگاه شهید بهشتیفارسیفصلنامه15025015623وزارت علوم
راهبرد مدیریت مالیعلوم انسانیمالیالفالفدانشگاه الزهرا(س)فارسیفصلنامه15015027614وزارت علوم
مدیریت دارایی و تامین مالیعلوم انسانیمالیببدانشگاه اصفهانفارسیفصلنامه150350020وزارت علوم
دانش سرمایه گذاریعلوم انسانیمالی-بانجمن علمی مهندسی مالی ایرانفارسیفصلنامه0013125وزارت علوم
دانش مالی تحلیل اوراق بهادارعلوم انسانیمالی-بدانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقاتفارسیفصلنامه15035011812وزارت علوم
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادارعلوم انسانیمالی-ب دانشگاه آزاد اسلامی - دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزیفارسیفصلنامه150350026وزارت علوم
Iranian Journal of Accounting, Auditing & Financeعلوم انسانیحسابداریببدانشگاه فردوسی مشهدانگلیسیفصلنامه00048وزارت علوم
بررسی های حسابداری و حسابرسیعلوم انسانیحسابداریبالفدانشکده مدیریت دانشگاه تهرانفارسیفصلنامه002329وزارت علوم
پژوهش های تجربی حسابداریعلوم انسانیحسابداریالفالفدانشگاه الزهرا(س)فارسیفصلنامه15015026713وزارت علوم
پژوهش های حسابداری مالیعلوم انسانیحسابداریببمعاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهانفارسیفصلنامه12027024618وزارت علوم
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسیعلوم انسانیحسابداریجبدانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزیفارسیفصلنامه15035071921وزارت علوم
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسیعلوم انسانیحسابداریججسازمان حسابرسیفارسیدو فصلنامه0000وزارت علوم
پیشرفت های حسابداریعلوم انسانیحسابداریببدانشگاه شیرازفارسیدو فصلنامه10020025211وزارت علوم
تحقیقات حسابداری و حسابرسیعلوم انسانیحسابداریببانجمن حسابداری ایرانفارسیفصلنامه0015035وزارت علوم
حسابداری ارزشی و رفتاریعلوم انسانیحسابداریالفالفدانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن حسابداری مدیریت ابرانفارسیدو فصلنامه050000وزارت علوم
حسابداری دولتیعلوم انسانیحسابداریبالفدانشگاه پیام نور با همکار انجمن حسابداری مدیریت ایرانفارسیدو فصلنامه30030030121وزارت علوم
حسابداری مالیعلوم انسانیحسابداریببدانشگاه آزاد اسلامی- واحد مبارکهفارسیفصلنامه0000وزارت علوم
حسابداری مدیریتعلوم انسانیحسابداری-بدانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقاتفارسیفصلنامه200200949وزارت علوم
حسابداری و منافع اجتماعیعلوم انسانیحسابداریالفالفدانشگاه الزهرا(س)فارسیفصلنامه15015028326وزارت علوم
دانش حسابداریعلوم انسانیحسابداریبالفدانشگاه شهید باهنر کرمانفارسیفصلنامه20010000وزارت علوم
دانش حسابداری مالیعلوم انسانیحسابداریبالفدانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)فارسیفصلنامه0018014وزارت علوم
دانش حسابداری و حسابرسی مدیریتعلوم انسانیحسابداریببانجمن حسابداری مدیریت ایرانفارسیفصلنامه0012022وزارت علوم
دانش حسابرسیعلوم انسانیحسابداریجبدیوان محاسبات کشورفارسیفصلنامه003531وزارت علوم
مطالعات تجربی حسابداری مالیعلوم انسانیحسابداریببدانشگاه علامه طباطباییفارسیفصلنامه00010وزارت علوم
مطالعات حسابداری و حسابرسیعلوم انسانیحسابداریببانجمن حسابداری ایرانفارسیفصلنامه0012040وزارت علوم
پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداریعلوم انسانیحسابداری-B 77دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اصفهانفارسیفصلنامه006323دانشگاه آزاد
قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسیعلوم انسانیحسابداری-C 0دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزیفارسیفصلنامه15035017136دانشگاه آزاد
مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسیعلوم انسانیحسابداری-C 0دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قمفارسیفصلنامه0000دانشگاه آزاد
پژوهش های حسابداری و راهبری شرکتیعلوم انسانیحسابداری و مالی--دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تبریزفارسیفصلنامه00900دانشگاه آزاد
تحلیل بازار سرمایهعلوم انسانیحسابداری و مالی--دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علی آباد کتولفارسیفصلنامه006152دانشگاه آزاد
یشرفت های مالی و سرمایه گذاریعلوم انسانیحسابداری-A 84دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اسفراینفارسیفصلنامه15035010928دانشگاه آزاد
پیمایش به بالا