با درود و سلام خدمت شما مدیر محترم و با آرزوی موفقیت در راستای اهدافتان

متاسفانه ، در هیچ یک از مواد قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش

افزوده برای مودیانی که از مفاد و مواد قوانین مذکور، کم اطلاع یا بی اطلاع

بوده اند، و دچار تاخیر ، تخطی و یا تخلفی سهوی یا خدای ناکرده عمدی در امور

...مالیاتی شرکتشان شده اند، هیچگونه بخشش و یا تخفیفی وجود ندارد! و ...


ادامه ...